Motivarea absentelor elevilor in 2023, conform noului ROFUIP

Extras din ROFUIP - Art. 94

 (1) Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic, care consemneaza, in mod obligatoriu, fiecare absenta. Absenta se consemneaza in catalog doar in cazul in care elevul nu este prezent la ora de curs si nu poate fi folosita drept mijloc de coercitie.

 (2) Motivarea absentelor se face de catre invatatorul/ institutorul/ profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte in ziua prezentarii actelor justificative.

 (3) In cazul elevilor minori, parintii sau reprezentantii legali au obligatia de a prezenta personal invatatorului/ institutorului/ profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absentele copilului sau.

(4) Actele medicale pe baza carora se face motivarea absentelor sunt, dupa caz: adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta/certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicala eliberat(a) de unitatea sanitara in care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului scolar sau a medicului de familie care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.

(5) In limita a 40 de ore de curs pe an scolar, fara a depasi 20% din numarul orelor alocate unei discipline, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale parintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate invatatorului / institutorului/ profesorului pentru invatamantul primar/ profesorului diriginte al clasei, avizate in prealabil de motivare de catre directorul unitatii de invatamant.

(6) Invatatorul / Institutorul/ Profesorul pentru invatamantul primar/ Profesorul diriginte pastreaza la sediul unitatii de invatamant, pe tot parcursul anului scolar, actele pe baza carora se face motivarea absentelor, prezentate in termen de 7 zile de la reluarea activitatii elevului.

(7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (6) atrage declararea absentelor ca nemotivate.

(8) In cazul elevilor reprezentanti, absentele se motiveaza pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

Art. 95

(1) La cererea scrisa a directorilor unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar, a profesorilor - antrenori din unitatile de invatamant cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive scolare/asociatiilor sportive scolare sau a conducerilor structurilor nationale sportive, directorul unitatii de invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local, judetean, regional, national si international.

(2) Directorul unitatii de invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la olimpiadele si concursurile scolare si profesionale organizate la nivel local, judetean/interjudetean, regional, national si international, la cererea scrisa a profesorilor indrumatori/ insotitori.

Motivare absente - ce trebuie sa faca parintii

1. Parintele scrie o cerere prin care se solicita motivarea absentelor efectuate de catre elev.

Cererea trebuie sa contina si motivul absentarii, care poate fi:

a) de ordin personal sau familial;

b) de ordin medical, dovedit cu acte.

Actele medicale  pe baza carora se motiveaza absentele sunt, dupa caz: 

- adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

- adeverinta/certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicala eliberat(a) de unitatea sanitara in care elevul a fost internat. 

Actele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului scolar sau a medicului de familie care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.

In cazul in care elevul acumuleaza prea multe absente nemotivate, profesorul diriginte are obligatia sa informeze in scris parintii ori reprezentantii legali ai acestuia.